Published 21.02.2012

 

Part two

(Only in English)

Time of change

We are in a time of change when men are on their way to an increased awareness that the power of youth is required. The youth's explosive force of liberation is emerging in many people's feelings. People are free, in this time, from the old system that does not serve the public benefit.

New awareness of the forces of wisdom begins to grow and grow into the global mind. Individuals have had enough and want a new joint governing intention of high-grade
ethics that will carry humanity into our future. Mankind has now started to wake up and are in their spring of youth. It is now equipped with technology and knowledge to be able to manage their future in an adequate and reasonable manner it chooses for itself.

Humanity will now notice a new state that can be called: "The new age depression". Individuals who are in a process of liberation will discover that they have raw power imbalances that can lead to destructive actions through different types of rebellion and attitudes to their surroundings.

 

"The new time-depression" is a result of that awareness being opened and thus also increases intuition and empathy in the human inner feelings. It forces the emotional reactions that makes the experience of living on this planet, for a period, feel unbearable. This forced it to the desired change. Some people in our time have found that they have been through a hard intense struggle of an inner uprising that leads to a desire for an outward rebellion. Idealism creates tremendous powers seeking their expression, and it can be done in close relationships or through political revolutions. Sometimes these expressions are performed by immature and impulsive actions that do not serve the individual or group.

 

The driving forces behind these settlements is a weariness and recognition that the existing system is not suitable to carry humanity into a greater common future. Through his inner feelings a fighting individual feels that he must free himself from inappropriate values ​​and systems to find a new identity. They want to stay, live and feel the genuine nature of human beings as it really is. They want to live in freedom and harmony in accordance with a higher ethic that serves the public benefit. This is through a targeted external action of the good ethics.

This powerful release force can be balanced by asking critical questions to find answers and new methods. You have to act as an individual, by daring to take responsibility for your own life, but also for our neighbors and our common future.

 

Anything new is scary, we know what we have, but not what we get. Old must pass away to make room for new values ​​and influences.

 

It is high time to let human rights be ratified in the world's constitutions. It must be one of humanity's common goals. The situation today is human rights are threatened. Its high ethics must lead different nations, classes and cultures characteristics and attitudes. Human rights have a higher universal ethical power and are therefore best suited to be the underlying value in managing and making decisions on behalf of humanity and the individual.

 

Wake up, fight your battle in a mature manner. World leaders and citizens of the world must begin to take the courageous dialogue. Few things are black and white, but all shades in between. When world leaders and individuals understand this, it can increase the willingness and ability to meet the other party with a reasonable dialogue. We must not turn away from each other. We must not choose the battle or war. We can be brave to see the other party and let dialogue get to the new Pathfinder. We can find a new way of living together. It is by your enemies you can achieve peace by means of the brave dialogue through reason. Let us ask questions and be curious about each other. Let us want to learn to know each other. Your neighbor and your enemy is truly your brother and sister.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Norwegian:

Vi er i en forandringens tid da menneskeheten er på vei mot en øket bevissthet der ungdommens kraft er nødvendig. Denne ungdommens eksplosive frigjøringskraft, kommer nå til syne i mange menneskers følelsesliv. Mennesket vil frigjøre seg fra denne tids gamle system som ikke tjener felleskapets beste.

Nye bevissthetskrefter av visdom begynner å vokse og gro inn i den globale tanke. Enkeltindivider har fått nok og ønsker en ny felles regjerende intensjon av høyverdig etikk som skal bære menneskeheten inn i vår fremtid. Menneskehetens tidsalder har nå begynt å våkne og befinner seg i sin ungdoms vår. Den er nå utrustet med teknologi og kunnskap til å klare å forvalte sin fremtid på en adekvat og fornuftig måte om den velger det selv.

Menneskeheten vil i tiden fremover merke seg en ny tilstand som kan kalles: “Den nye tids depresjon”.  Individet som er i en frigjøringsprosess vil oppdage at de har en ubalanser rå styrke i seg som kan føre til destruktive handlinger gjennom forskjellige typer av opprør og oppgjør i sine omgivelser.

“Den nye tids depresjon” er et resultat av at bevisstheten åpnes og dermed økes også intuisjonen og empatien i menneskets indre følelsesliv. Det tvinger frem følelsesreaksjoner som gjør at opplevelsen av å leve på denne kloden i blant kan kjennes som uutholdelig. Dermed tvinges det frem ønsket om endring.  Noen mennesker i vår tid har opplevd at de har vært igjennom en hard intens kamp av et indre opprør som leder til et ønske om et ytre opprør. Idealismens voldsomme skaperkrefter søker sitt utrykk, og det kan skje i nære relasjoner eller gjennom politiske revolusjoner. Iblant kan disse utrykk utføres gjennom umodne og impulsive handlinger som ikke tjener individet eller gruppen.

Drivkreftene bak disse oppgjør er en tretthet og erkjennelse av at det bestående system ikke er egnet for å bære menneskeheten inn i en god felles fremtid. Gjennom sin indre følelseskamp føler individet at det må frigjøre seg fra uhensiktsmessige verdier og systemer for å finne frem til en ny identitet. De ønsker å bli, leve og føle seg som det genuine naturmennesket som det egentlig er. De har en lengsel om å leve i harmonisk frihet og i samsvar med en høyere etikk som tjener felleskapets beste. Dette gjennom en målrettet ytre handling av den gode etikk.

Denne kraftfulle frigjøringskraft kan balanseres gjennom å stille kritiske  spørsmål for å finne svar og nye metoder. Man må agere som et enkeltindivid ved å våge å ta ansvar for sitt eget liv, men også for vår neste og vår felles kommende fremtid.

Alt som er nytt er skremmende, vi vet hva vi har, men ikke hva vi får. Gammelt må forgå for å gjøre rom for nye verdier og innflytelser.

 Det er på høy tid til å la menneskerettighetene bli ratifisert inn i verdens grunnlover. Det må være et av menneskehetens felles mål. Slik situasjonen er i dag, er menneskerettighetene truet.  Dens høye etikk må gå foran forskjellige nasjoner, klasser og kulturers særtrekk og holdninger. Menneskerettighetene har en høyere universell etisk kraft og er derfor best egnet til å være den underliggende verdi i å styre og å ta avgjørelser på vegne av menneskeheten og enkeltindividet.

Våkne opp, kjemp din kamp på en moden måte. Verdensledere og verdens innbyggere må begynne å ta den modige dialogen. Få ting er svart og hvit, men er alle nyanser imellom. Når verdens ledere og enkeltindivider forstår dette, kan det øke viljen og evnen til å møte motparten gjennom den fornuftige dialogen. Vi må ikke vende oss bort fra hverandre. Vi må ikke velge kamp og krig. Vi kan være modige å se den andre parten og la dialogen få være den nye stifinneren.  Vi kan en finne en ny måte å leve sammen på. Det er ved dine fiender du kan oppnå fred ved hjelp av den modige dialogen gjennom fornuften. La oss stille spørsmål og vær nysgjerrige på hverandre. La oss ønske å lære hverandre å kjenne. Din nabo og din fiende er i sannhet din bror og søster.