www.wewillturn.com 

 

Manifest

 

En ny himmel og en ny jord hvor rettferdighet bor.

 

Del 1:

Dette er en appell til:

-verdens ledere

-verdens presse/media

-verdens befolkning

 

Del 2.

Forslag til en ny verdensordning.

 

 

WE CAN TURN.

Verdens befolkning liker å tro at vi lever i en sivilisert tidsalder. Vi baserer dette synet på kunnskapens utvikling på områder som teknologi, medisin, vitenskap og en generell kunnskapsøkning i verdens befolknings bevissthet. Er dette en illusjon? Hvor sivilisert anvender jordens befolkning denne kunnskapen i måten vi forvalter dens ressurser og økonomi på? Er det sivilisert når befolkningen på jorden bruker kunnskapen til å inneha en adskilt holdning; vi mot dem? Er det sivilisert å føre krig mot hverandre basert på kamp om landområder, religiøse meninger, økonomiske interesser og kulturelle oppfatninger? Er det sivilisert å forvalte jordens ressurser i et korttids perspektiv om økonomisk vinning, i stedet for å tenke på jordens felles fremtid i et langtidsperspektiv? Er det sivilisert å holde store deler av verdens befolkning i en tilstand der mulighetene for skolegang og kunnskapsøkning er frarøvet dem?

Verden er i en sykdomstilstand når den tillater forskjellsbehandling der store deler av befolkningen lever sine liv der alle krefter går til å overleve dag for dag. Uten muligheter for å leve ut sine drømmer, håp og indre behov. Kriger pågår hver dag i verden der uskyldige mennesker uten makt lider. Jordens vakre hage forurenses og forsøples uten ærefrykt for livet. Under 12 % av verdens land har en maktutøving ut fra demokratiske verdier.

Hvor sivilisert er verden der den leves i en ånd av egoets egenvinning der hvert enkelt individ ser på seg selv adskilt fra en større sammenheng og enhet? Hvor sivilisert er en verden der drivkraften er at den sterkeste overlever og vinner på bekostning av andre? Hvor sivilisert er det å la krig gå foran nestekjærlighet, å la økonomisk vinning gå foran et annet menneske sitt levebrød og muligheter til å overleve?

Hvor sivilisert er verden når den ser med egne øyne hvilken sykdomstilstand verden er i uten å protestere nevneverdig, uten å aksjonere, uten å tro at det er mulig å endre verdens bevissthet? Vi er alle passasjerer som tillater at verden kjører seg selv mot en katastrofe og sitter på uten å bremse eller å forsøke å endre kurs.

Et sivilisert menneske med fornuften i behold ville ha protestert, gjort alt som var mulig for å endre kursen.

Verdens befolkning har en felles formidabel kraft til å kunne endre kursen. Med et bevissthetsskifte om at ”WE ARE ONE”, kan vi samle denne styrken til å utøve en sivilisert forandring der etikk, menneskeverd og nestekjærlighet kan bli utgangspunkt for alle handlinger og valg som blir gjort for verdens fremtid i fellesskapets ånd.

Det er på høy tid for et bevissthetsskifte for verdens befolkning. Muligheten for dette blir gjort nå i denne appell til verdens ledere, verdens presse/media og jordens befolkning.

Lytt mine medmennesker. Ransak deg selv og vær med på å utføre denne kraftutøvelse som er målet for denne appell. Gjør vi alle litt, gjør vi mye. Vi kan alle gjøre det umulige mulig.

Hvordan definisjonen på vår felles bevissthet om å være jordens befolkning blir avhengig av vår egen bevissthet om hvilken rolle hvert enkelt individ skal ha i fellesskapet. Vår egen vilje og intensjon er bestemmende for hvilket medmenneske hver enkel av oss vil være i fellesskapet. Vi velger alle å se på oss selv som separate adskilte individer som kjemper mot motstanderen. Dette synet skaper jordens lidelser med dens urettferdighet og kamp for tilværelsen. Fravær av ærefrykt for livet og fravær av tanken om at ”WE ARE ONE” i menneskehetens bevissthet hindrer felleskap og broderskap i dyp ærefrykt og respekt for hverandre og ødelegger jordens fremtid.

Stopp opp: Menneskeheten har glemt ut at vi samlet har en meget stor styrke om den konsentreres og brukes mot et felles mål for alles beste. Slik situasjonen i verdens bevissthet er i dag er denne styrken delt opp i enkelt individets interesse og er blitt kraftsløs. Dette fører til apati og handlingslammelse. Blir målet felles og styrken samles i en felles bevissthet om en ny verdens anskuelse vil denne styrken økes i kraft og det umulige kan bli mulig. En god jord for verdens befolkning med et samlet felles mål for jordens fremtid til dens etterkommere.

Tiden er inne for et felles bevissthetsskifte med en appell for alle 3 grupper vil nå komme.

TIL VERDENS LEDERE:

Menneskerettighetserklæringen artikkel 1. 

” Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapens ånd.”

Denne artikkelen må være underliggende i din intensjon når du som verdens leder utøver din makt. Denne artikkel må være avgjørende og førende for dine valg og handlinger som en maktutøver. Om ikke er du ikke din stilling og posisjon verdig.

Det er bare to alternativer for at verdens ledere sitter på den posisjonen de har i dag:

  1. Drivkraften til å høste beundring for å pleie sitt ego og søke anerkjennelse, makt og goder på bekostning av andre menneskers muligheter.
  2. Idealismens kjærlige ånd der en indre drivkraft har ført dem til denne posisjonen for at de vil gjøre en forskjell for befolkningen og å forsøke å utøve godhetens mål gjennom den posisjonen verdens ledere besitter.

Appellen til deg som en av verdens ledere er: Bruk din indre stemme. Lytt og hør etter. Hvilke drivkrefter har fått deg til å søke en posisjon av makt? Hvem tjener du? Deg selv eller folket?

Søk ærefrykt til livet. Se på alle levende individer som din bror og søster, selv de du ikke kjenner. Gjør du dette og søker det gode i din utøvelse av din maktposisjon gjør du noe godt for deg selv og menneskeheten.

Det er nå på tide at alle verdens ledere går inn i deres indre, ransaker deres egne intensjoner. Ta et steg vekk fra maktgruppens illusjoner, press og rådende holdninger. Har du glemt hvorfor du har fått tilliten til å få lov til å sitte i en maktposisjon? Verden trenger dere til å utøve en maktutøvelse basert på visdom og kunnskap i ærefrykt for livets ånd. Det er tid for et bevissthetsskifte hos verdens ledere slik at dere sammen kan endre verdens fremtid og kurs.

Det er ikke til å underslå at verden er på feil kurs. Med felles ånd, felles mål og en felles opplevelse av ærefrykt for livet med et menneskesyn som ser på alle individer som brødre og søstre gjør det mulig å endre kursen. Den må begynne med hver enkel leders selvoppfatning og ransakelse av sine intensjoner av maktutøvelse.

Denne appellen er gitt til store deler av verden samtidig slik at dere ledere over jorden vet at dere blir fulgt med på. At et felles fokus på dere er gitt samtidig som ledere. Fra i dag har dere mulighet til å endre verdens bevissthets og dens kurs mot fremtiden.

I 1948 henstillet Generalforsamlingen i FN angående menneskerettighetskonvensjonen til alle medlemsstater: ” å sørge for at den ble distribuert, framvist, lest og forklart spesielt i skoler og andre læreinstitusjoner, uten hensyn til de forskjellige lands områders politiske status.”

Denne viljen må nå forsterkes slik at verdens befolkning blir bevisst menneskerettighetenes verdiers formål slik at verdens befolkning oppnår et felles bevissthetsskifte mot et felles mål for verdens utvikling og fremtid. Dere verdens ledere har en moralsk plikt å følge disse verdier i deres posisjoner og å sørge for at kunnskapen i verden øker.

 

 

TIL VERDENS PRESSE/MEDIA:

Dere har et ansvar til å holde verdens ledere under oppsikt. Hensikten med pressen er objektivt å rapportere og å opplyse om hva som skjer rundt omkring på jorden. Dere besitter en unik mulighet og samlet har dere en felles styrke og oppgave om å påpeke forhold som kan endres til fellesskapets beste. Styrer verdens ledere med handlinger ut ifra menneskerettighetenes etikk? Om ikke påpek dette og forfølg saken. Krev uttalelser om dette og gi offentlig informasjon om de unnlater å stå til ansvar for sin maktutøvelse.

Dessverre er det slik at verdens ledere i forskjellige land og stater har fått en makt over pressens ytringsfrihet, slik at det nødvendigvis ikke er fellesskapets interesser og de viktigste tingene som alltid blir belyst.

Økonomiens drivkraft, en felles illusjon om hva som er viktig for leseren og hva som selger nyhetene er ofte drivkraften for at pressen skal kunne overleve. Det fører til at de viktige tingene ofte blir nedprioritert.

Hvorfor søkte du din stilling som en av verdens pressens medarbeider?

Dere som har påtatt dere posisjonen som en opplyser om hva som foregår i verden har en plikt om å granske og ransake det som skjer. Deres fokus bør nå være hva verdens ledere gjør. Hva de fokuserer på. Hva deres mål er og hva de gjør for å oppnå det. Hvem som utøver maktutøvelse for fellesskapets beste og hvem som søker egen vinning. Hvordan forvalter de verdens ressurser? Utøves det korrupsjon og forakt for menneskeverdet i deres utøvelse av makt? I så fall bør søkelyset holdes på dem slik at de ikke slipper unna med sine misgjerninger i sin tjeneste.

Dere må objektivt rapportere om temperaturen og klimaet til maktutøvelsen på jorden.

Verdens ledere får alt for ofte slippe unna med korrupsjon og overgrep mot grupper og enkelt individer, da det er en underliggende styring av økonomiske interesser og kameraderi i verdens maktelite i dag.

Hvis verdenspressen sammen fokuserer på denne appellen om et bevissthetsskifte på jorden og setter søkelyset på verdens ledere i fokus, vil pressens påvirkningskraft øke. Dere vil få en samlet styrke og kraft om dere samtidig og uten opphør ikke slipper fokuset på verdens lederes maktutøvelse.

Samle dere om deres etiske og journalistiske formål til å være et objektivt talerør til befolkningen om hva som foregår i verden. Deres felles styrke, mål og arbeid kan få verdens befolknings bevissthet skjerpet slik at endring kan få mulighet til å blomstre gjennom tiden.

Dere enkeltindivider i verdens presse kan samlet få verdens befolkning til å innse at de har en påvirkningskraft sammen med dere og verdens ledere om at jordens fremtid bør være i fokus.

 

 

TIL VERDENS BEFOLKNING:

Til alle individer som lever på jorden, vi er brødre og søstre og sammen kan vi oppnå en felles kraft med en formidabel styrke. Fokuserer vi på: ”WE ARE ONE”, kan vi sammen oppnå det vi før trodde var umulig og som mange av oss har gitt opp kampen om. En god jord hvor rettferdighet bor.

Vi er alle en del av et større felleskap, vi individer med livskraften i oss. Vi ønsker å leve, og å ha det godt i mest mulig harmoni og balanse med oss selv og de rundt oss.

Slik verden er i dag er det så mange utfordringer for enkeltindividet på store deler av jorden som gjør at vi tror at vi har mistet påvirkningskraften til å endre forholdende på jorden. Det råder en opplevelse som avmakt og apati i store deler av befolkningen som lider under vanstyre av verdens lederes avgjørelser. Verdens befolkning opplever daglig store katastrofer, verdenslederes korrupsjon, organisasjoner og arbeidsgiveres korrupsjon og søken etter materiell vinning som blir gjort på bekostning av brødre og søstre på denne jord.

Enkeltindividets søken etter materielle fordeler på bekostning av andre mennesker har ødelagt vårt felles mål for verden om å ha det godt sammen. Vår felles fremtid bør være alle oss enkeltindividers fokus. Vi bør endre våres holdninger slik at vi kan påvirke og styre verdens fremtid med et felles mål gjennom en felles bevissthet av valgte overstyrende verdier.

Rik som fattig, syk som frisk har en mulighet til å utrykke seg. Bruk din stemme og dine muligheter til å gjøre en forskjell, til å påvirke dem rundt deg. Til å velge deres ledere med omhu, til å påvirke verdens presse. Påvirk med din stemme til å si ifra om at ingen må glemme hvem de tjener og hvilket søkelys det bør være på dem.

Verdens befolkning; om vi endrer vår bevissthet med ærefrykt for livet, for jorden og alt som lever og inntar en holdning der alle individer på jorden er brødre og søstre, vil vår felles ånd, tanke og styrke bli en kraft så stor som ikke har vært på jorden før. Det er mulig å endre kurs for jordens fremtid. Den kan begynne i dag med hvert enkelt individ som lever på jorden. DEG som leser eller hører om disse ord.

Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og med samme menneskerettigheter.  De er født med fornuft og med samvittighet og vi bør handle mot hverandre i brorskapens ånd. Dette gjelder deg, du er en av alle mennesker, men det gjelder også din bror og din søster på jorden. Dette bør være ditt utgangspunkt når du som er utstyrt med fornuft og samvittighet handler mot din neste. Brorskapens ånd må være ditt utgangspunkt og hovedfokus for å øke den kraft som menneskeheten sammen kan styrke og som kan bli en mulig drivkraft for menneskeheten fremover.

Vi bør kreve og forvente at alle mennesker i verden blir behandlet med likeverd.

 

 

Appellen er nå ferdig.

Nå blir det opp til verdens ledere, verdens presse og verdens befolkning om hva de velger å gjøre med disse ord. Muligheten er til stede om at det umulige kan bli mulig. Vi kan i felleskap endre verdens fremtid, verdens felles mål og verdens felles mentalitet og bevissthet. Det begynner i dag, det begynner med deg og med ditt neste skritt. Søk i ditt indre etter din fornuft og samvittighets stemme. Lytt til den når du foretar valg. La det være en refleksjon bak dine handlinger. La det som heller mot det gode for fellesskapet være drivkraften bak dine valg. Selv om det ikke gir deg økonomisk vinning i øyeblikket vil det bli en egen vinning i fremtidens lys.

Krev av verdens ledere og presse at de oppfyller sitt ansvar og krev av deg selv at du gjør ditt for fellesskapets beste. ”WE ARE ONE.”

 

Ønsket med denne appell, er at pressen samtidig publiserer denne så langt det lar seg gjøre over hele verden både i aviser og tv.

–Jeg ønsker inderlig at pressen setter søkelyset på en vennlig måte mot verdens ledere og sender den ut til alle verdens ledere som har vedtatt noe av menneskerettighetene. Det er ca 167 land.

- Jeg ønsker at etter et gitt tidspunkt skal verdens ledere få muligheten om å uttale seg om denne appell gjennom pressen og hva de har tenkt å gjøre for å endre verdens fremtid, og hvordan de aktivt har forholdt seg til denne appell.

- Jeg ønsker at alle bruker sin makt og styrke til at dette kan være med på å endre jordens fremtid og mentalitet. At denne appell får leve videre med forøket kraft og styrke gjennom menneskehetens valg.

- Jeg trenger hjelp av deg til å gjennomføre dette som jeg har startet. Derfor behøver jorden deg til å sørge for at denne appell: ”WE ARE ONE” blir fritt distribuert, framvist, lest og forklart spesielt i skoler og andre læreinstitusjoner, uten hensyn til de forskjellige lands områders politiske status.

- Jeg ønsker at ”WE ARE ONE” kan bli til en felles bevegelse over hele verden der vi i felleskap har gitt menneskeheten en ny mulighet til felles vei valg. Da er det umulige blitt mulig.

 

Med hilsen om kjærlighet og fred for oss alle; ”WE ARE ONE.”

 

 

 Forslag til en ny verdensordning.

 

TIL MENNESKEHETEN:

Til jordens befolkning, som du som leser disse ord er en del av. Mye skjer i verden i denne tids historie og mange enkeltindivider trer frem med sine tanker og meninger om det som skjer og hva det betyr. Den nye ”religionen” trer frem. Det som før var New Age og som foregikk i konsentrerte systemer og som var for spesielt interesserte og engasjerte om verdens helse begynner nå å komme frem. Deres tankegods trer nå frem i media og i allmenn samtale over kaffekoppen. Det du som enkeltindivid må nå gjøre er å ta stilling til hvilken vei menneskeheten skal gå. Det er ikke nødvendigvis meget nødvendig med et religiøst organisert system, eller et New age religiøst system for at menneskeheten skal ta stilling eller måtte snu. Dette gjelder hele menneskeheten i hverdagen i det jordiske generelle menneskelige system. Det er her arbeidet må foregå så vel som i de miljøer som mottar kosmisk informasjon. De mennesker som er lysarbeidere i dag rydder vei og klargjør for at verden etter hvert skal begynne å forstå hva som foregår og de kosmiske prinsippene om naturlovene. På den måten har de gjort, og gjør et formidabelt viktig arbeid for å opplyse om nye tanker og at menneskene har en mulighet om å endre kurs om tanken forenes med felles gode prinsipper.

 

I denne tid menneskeheten lever i nå, skjer det store forandringer i de politiske systemer og mer vil komme. Menneskerettighetenes prinsipper begynner å tvinge seg frem i menneskets bevissthet og refleksjoner da de ser at det er nødvendig med nytt verdi syn som begynner å bli aktivt for å endre bane i den menneskelige utvikling og historie. På denne måten har menneskerettighetene vært et middel for å rydde vei og har ligget og ventet til menneskene selv ser at det er nødvendig å bruke dem aktivt og at de ikke bare er flotte ord nedskrevet i dokumenter. Grunnen til at forandringer skjer er en generell misnøye av det fungerende verdens system og systemer som pågår i konsentrerte områder på kloden. Dette gjelder styrende autoriteter som statsmakter, men også store ledende organisasjoner som bankvesen og andre som har påvirkningskraft i verdens pågående maskineri.

Vi er kommet i en tid der tekniske virkemidler blir brukt som internett og annen distribusjon av informasjon som tv kanaler og papirpressen. Opplysning om det som skjer på jorden skjer i dag så å si i samme øyeblikk det blir offentliggjort enn hva det gjorde i eldre historie der rykter og ideer behøvde tiden som hjelp for å kunne spre seg for i det hele tatt ha muligheten for en påvirkningskraft. I eldre historie der idealer og fundamentalistiske tanker trådte frem, fikk de tid til å få et fast grep og gro punkt i menneskers bevissthet i små miljøer. Dette fordi de var skjermet i fra andre individers refleksjoner og ideer som foregikk andre plasser på jorden slik at energien og kraften og denne ideen kunne få sterk innflytelse i en gruppe. Mangel av kunnskap og mulighet for selvstendig tanke og ytring i miljøer der autoritære former for styring foregår gir grobunn og mulighet for at usunne idealer blir levedyktige. Dette skjer i verden også i dag da fattigdom og maktutøvelse fra autoritære krefter overstyrer og holder et fast grep om individets utfoldelse. Allikevel begynner disse autoritære systemer å miste sitt grep og sin makt da de trues av opplysningen som siver inn i befolkningen gjennom nåtidens medier. Menneskene begynner å se at de kan ha en mulighet for å frigjøre seg fra usunn ledelse ved å se eksempler som allerede har skjedd i tidlige øst blokk land og noen arabiske land i nyere historie. De fleste av disse revolusjoner har foregått i rolige former uten vold og sammenstøt i stor utstrekking. Massen sin forente styrke om et samlet mål førte til at styresmaktene mistet sin legitimitet.

 

Denne fredelige revolusjonære måten for utbytte av statsmakter er et relativt nytt fenomen som er en naturlig følge av tiden vi lever i. Det er to faktorer som er grunnen for dette. Den ene er nettopp bruk av medier som øker styrken og bevisstheten til aktørene. Hele verden bevitner hva som skjer og dette øker selvfølelsen og troen på at en endring er mulig. Samtidig er nettopp medier som verktøy en faktor som er blitt brukt i forkant av en slik revolusjon. Derfor kan en ikke sette fingeren på eksakt hva som spesifikt startet et slikt utbytte av en statsmakt. Den verdensomfattende kommunikasjonskanal mediene er i alle sine former forhindrer at dogmer og fordommer ikke får så hardt grep rundt menneskets selvstendige tanke. Dette fordi at autoritære myndigheter ikke klarer å sensurere påvirkende tanker og refleksjoner fra verden utenfor, selv om de forsøker. Hackere og andre mennesker med idealer og drivkrefter med ønsket om å gjøre en forskjell, og til å være med å endre et system, griper da i noen tilfeller inn for å hjelpe til at informasjon får flyte.

Den andre faktoren er aktive deltakere som ikke mister motet men utviser en styrke og utholdenhet der de ytrer sine meninger og aktivt gjør en forskjell med å samles gjennom en forent sak. De opptrer på en sivilisert målrettet måte der de ønsker en forandring uten å ty til våpen og fysisk kamp gjennom vold og destruktiv adferd. Disse fredelige demonstrasjonene viser en koordinert menneskemasse med et felles fredelig mål der de ikke er oppdelt i individuelle enkelt ønsker. Dette er viktig og et nytt fenomen i den målestokken som viser seg nå i verdens historie.

 

Ved hjelp av nåtidens teknologiske fremskritt har menneskene en mulighet for å organisere seg på en annen måte enn tidligere. Nå har menneskene en mulighet til å organisere seg og plukke opp forskjellige tanker og skape en felles samhandling. Da er muligheten til stede for at den får en mulighet til å feste seg og å manifestere seg.

 

Menneskeheten forstår etter hvert at det er nødvendig med en endring i politiske system, finansielle system, utdanningssystem og humanitære og sosiale konstellasjoner da de ser at fordeling av goder på jorden ikke er rettferdig. De ser at noen mennesker får mer enn de behøver for å opprettholde et godt liv, mens andre har små muligheter til å oppnå nødvendig komfort for å nyte livet. Dette vil etter hvert endre seg. Spesielt med tanke på de seneste fredelige revolusjoner i noen av verdens autoritære styrer ser menneskene at det er mulig å gjøre det som før oppfattet som umulig. Når mange samles rundt en ide er det en mulighet og kraft sterk nok til å sette ideen ut i livet.

Det som nå er viktig er å utdanne og å bevisstgjøre de nye generasjoner i nye verdi syn og nye måter å tenke på, enn de gamle fastlagte styrende systemer som foregår på jorden i dag. Skal en endring skje må en lære seg å tenke i nye baner, og det er dette som er viktig for fremtidens generasjoner.

 

Barn blir født inn i systemer på jorden i dag som begynner å revne, og i fra deres utgangspunkt er det mulig å begynne å forme nye ideer og tanker da den unge energien de har i seg som pågangsmot, kraft og styrke kan brukes, og de kan erstatte trette menneske sinn som er blitt apatiske og handlingslammet. Eldre generasjoner er formet inn i en gammel form som ikke er produktiv i så henseende til en ny vei og æra for menneskeheten. Dette er en naturlig utvikling da bevisstheten utvikles da kunnskap og oversikt over det globale menneskesamfunn gir input og et bredere perspektiv på livet. Disse nye generasjoner av menneskebarn har en fantastisk påvirkningskraft med sin energi og barnlige og fantastisk velsignet ide om at alt er mulig. Deres utgangspunkt er at de eier hele verden og deres ønsker er at de vil gjøre en forskjell på jorden. Dette har jo allerede begynt om en ser på revolusjonene i Egypt og områdene rundt.

 

Voksne mennesker i verden i dag og generasjoner bakover har ikke forstått at de har en påvirkningskraft til å endre og å gjøre en revolusjonerende forskjell i verden, da de var hemmet av verdens nyheter trege utbredelse pga fravær av de teknologiske fremskritt verden har i dag. Jorden er i en spesiell situasjon i dag da dette er mulig. Den kollektive bevissthetstanke vil endre seg med tiden da den globale kommunikasjon sprer seg så å si i samme øyeblikk og når klodens befolkning samtidig. Tanker som er oppdelte og ikke har en funksjon av sammenslutning har lenge styrt verden, og det har gjort verdens utvikling sakte med tanke på solidaritet og demokratisk fremgang. Det er stor mulighet for at verdens fremtid har menneskerettighetenes prinsipper integrert i seg som aktivt verdi syn i sin praktiske livsutfoldelse.

Når vi snakker om revolusjon, mener vi ikke historiens gamle form for revolusjons begrep. Vi snakker om en utvikling gjennom tid da nye virkemidler blir tatt i bruk, men vi oppfordrer mennesket til å være reflektert over hva en ønsket endring skal erstattes med. Når menneskeheten er klar for å gjøre en endring for å avlegge et gammelt og ikke fungerende styre system, må den også være samlet med en ide om hva de ønsker skal erstatte det avlagte. Det kan være en fare å bruke kraft og energi i det ungdommelige sinn ved å starte en kampanje og bevegelse slik at gamle system blir styrtet uten å ha en bevisst felles tanke om hva de ønsker skal overta i stedet. Når et system, for eksempel et lands styringsmakt, blir styrtet fordi at det har mistet sin autoritet og legitimitet er det som regel nye krefter og energier klar til å overta. Disse kan ha holdninger av religiøs fundamentalistisk karakter, av egenvinning og maktutøvelse på bekostning av andre. Hva er mennesket villig til å satse? Hva er mennesket villig til å risikere? Hva er de villige til å ofre? Og hvilke type system skal overta etter det gamle? Dette er spørsmål som bør være i bevisstheten i den felles samlede tanke når en masse av mennesker starter en bevegelse. Bruk tiden med klokskap og ikke gjør noe forhastet slik at de nye systemer som kommer har verdier og prinsipper i seg som vil tjene fellesskapets beste og har en idealisme i seg som ser en styring i langtids perspektiv og ikke bare i nuet. Dette er spørsmål som menneskene bør være bevisst når de gjør endringer på jorden.

 

Valget er det mennesket selv som har. Det er ingen overstyring fra det kosmiske om hvilken utvikling som skal skje, men ønsker og verdier og påvirkning skjer ifra det kosmiske, men mennesket velger selv. Ingen mennesker er offer for omstendighetene som skjer, for ved å ta valg eller ved å ikke ta valg har hvert enkeltindivid tatt et valg. Man kan derfor ikke si at en er offer for omstendighetene i det store generelle perspektiv når det gjelder klodens fremtid og dens utvikling. Små skritt må bli gått, men med mange små skritt settes en kraft i gang som kan gi store forandringer til det beste for alle. Derfor er denne appell meget viktig da den bruker idealer og verdier som er fra det høyeste gode potensial og ivaretar hvert enkelt beste i fellesskapets utvikling som mål.

 

FORSLAG TIL EN NY VERDENSORDNING:

ET VERDENSRÅD.

Den teknologiske fremgangen i verdens utvikling i dag fører til at verdensanskuelsen blir global og ikke oppdelt. Sammen med denne utviklingen fremover gis her et forslag til en ny verdensordning for å sikre jordens fremtid med teknisk videre utvikling, men også en utvikling som er i samsvar med en sivilisert ånd. For at verden skal være trygg og styres på en stabil måte må noe fjernes og noe nytt tilføres. Å få bukt med korrupsjon og autoritære styrer er meget viktig, men for å få det til må først idealene endres slik at det blir en global konsensus om en styring ut fra verdier som er menneske vennlige og ikke profitt vennlige i første instans. 

 

Å innføre en ny global styringsmodell tar tid og det rådes til dette slik at holdninger og verdier får satt seg og et fundament av felles verdier kommer på plass. Det er nødvendig om verden skal få en global felles overstyring der det er en felles fremtid for menneskeheten, som en helhet, er målet. Dette er en god modell for den forhindrer korrupsjon og tilfeldig styring av hvert enkelt land. Gjennom denne modellen samles verdens styrke om et felles mål og en snu operasjon er mulig der utvikling og fremskritt kan skje målrettet og relativt meget raskere enn verdens historie frem til nå. Leseren er vel enig i at den globale utvikling frem til nå har vært farget av en oppdelt tanke, der alle land fokuserer på seg selv og med et halvhjertet forsøk har noen land forent seg i FN sin organisasjon? FN har i grunnprinsippet en god målsetting, og menneskerettighetene som ble utformet gjennom FN, har et høyt potensial av det gode i seg. Utøvelsen av FN sin styrke derimot er vel så som så da deres medlemsland ikke kan samles med den nødvendige styrke da de ikke har klodens helhet og en snuoperasjon 100 % i fokus. Grunnen til dette er at det ikke er gjennomført en konsensus prosess der verdens ledere viser mot og styrke og er beredt til å gi fra seg noe makt og økonomiske interesser for å styrke svakere land for å oppnå forhold på kloden som er i balanse og har jevne forhold å tilby alle klodens innbyggere.

 

Når vi snakker om klodens ledere er det et annet forhold som bør drøftes. Hvor stor påvirkningskraft har menneskene på grasroten som egentlig utgjør menneskeheten? Hvor transparent er makteliten egentlig? Hva vet jordens befolkning om hva som egentlig skjer på toppene der avtaler gjennomføres? Vet menneskene på grasroten den fulle sannhet om motiver og agendaen til hvert enkelt land når felles avtaler og planer gjennomføres? Har menneskeheten et felles mål om klodens fremtid? Har egentlig menneskene på grasroten påvirkningskraft til å være med å utforme klodens felles verdier og en mulig snuoperasjon? Å være en innbygger i et land styrt ut fra demokratiske verdier, er det ensbetydende med at den innbyggeren kan påvirke det som skjer på møter på toppnivå? Er påvirkningskraften i realiteten bare reell ved valg av ny statsledelse?

 

For at en ny modell av en ny verdensordning skal kunne komme på plass, er det nødvendig at menneskene på grasroten begynner å koordinere seg gjennom organisert tenkning, handling og krav om påvirkningskraft for å styre kloden ut fra felles verdier. Menneskeheten må organisere seg med ny læring om tanke, mål og en felles visjon om hvordan verden skal bli. På den måten økes kraften og styrken for at verdens ledere kan starte snuoperasjonen av klodens vei videre.

 

Det er stor tillit til de kommende generasjoner angående denne tanke da barna fremover blir født inn i en verden der det er synlig at en endring er nødvendig. Deres bevissthet og styrke er det redskapet som må til for at klodens fremtid skal bli en suksess i dette henseende. Dette vil ta tid, men det er slett ikke umulig når den kollektive bevissthet styrkes og økes med tanke på en felles fremtid og ikke en holdning som ” vi mot dem.”

HVA MÅ SÅ TIL?

Det må innføres et organisert felles verdi syn på grasroten og i alle styresystem og ikke minst i skolesystemet. Menneskerettighetene må få et øket fokus, men også et nytt begrep som må være på lik linje med menneskerettighetene og det er menneskepliktene. Hvilke plikter har et menneske som deltager i verdenssamfunnet og som medmenneske? Å ha en rettighet er noe man har krav på, men å ha en plikt i en gruppe og samfunn er det fokusert lite på. Disse pliktene må ha samme etiske grunnlag og moralske utgangspunkt som menneskerettigheten. Menneskene må bli bevisste sine handlinger og rolle som et medmenneske. Gjennom å styrke selvbevisstheten som et moralsk og etisk menneske, endres menneskehetens felles oppfatning om seg selv som en homogen gruppe med samme rettigheter og plikter. Når dette er en generell holdning er kloden godt på vei i sin snuoperasjon.

 

SELVE RÅDET.

FN sine medlemsland er de som i første rekke må begynne med dette. Det kreves at befolkningen må begynne å stille krav til felles verdi syn og påvirke de forskjellige styringssystem. Klodens befolkning må begynne å engasjere seg og kreve en verdensledelse fra felles overstyrende etiske prinsipper. Det er nødvendig med en felles menneskelig holdning om det i det hele tatt skal være mulig å endre verden. Når kloden er moden, kan FN omorganiseres mot foreslått modell som blir beskrevet videre i dette manifest.

 

For å kunne finansiere denne nye modellen må en prosentvis andel av økonomisk avkasting fra landets eget budsjett, firma og organisasjoner i alle medlemsland, overføres til verdenskassen der denne potten skal fordeles til kriser, aksjoner, organisering generelt av verdensrådet og humanitære situasjoner. Prosentandelen som blir trukket skal være nøktern og ikke kvele de forskjellige foretaks livs grunnlag.

 

Formålet med dette er at det skal utrustes en humanitær verdens arme med felles protokoll og organisering knyttet til alle land der det er en felles forståelse for denne nye modell av en verdensordning. Den skal bygges opp slik at den er effektiv og kan mobiliseres raskt ved behov gjennom god og effektiv organisering. Denne felles protokoll skal ikke bare være kjent i FN sitt hovedkvarter, men også være etablert i medlemsland slik at effektiviteten og gjennomslagskraften skal være styrket optimalt ved nødvendige situasjoner der protokollens innhold skal tas i bruk. Organisering skal fungere slik at ved nødvendig innrykk, vet alle sin plass og det ikke er tvil om ansvarsoppgaver.

 

En inkorporering i verdensrådet av verdens eksisterende humanitære organisasjoner er nødvendig slik at logistikk og kommunikasjon angående ansvarsoppgaver flyter uhindret og opprettholder en effektiv aksjon. Det kan drøftes om de fortsetter å være selvstendige organisasjoner eller om de smeltes sammen med verdensrådets organisasjon. Hva som avgjøres i dette henseende er ikke viktig her, men det må understrekes at protokollens retningslinjer gjelder også disse organisasjoner. Disse organisasjoner sitter på en stor kompetanse av kunnskap og erfaring, det er derfor tilrådelig at disse blir tatt med i rådet når protokollen skal utarbeides.

 

Gjennom verdensrådets ansvar skal fattigdom, analfabetisme, inhumane styringsmodeller og undertrykkende holdninger bekjempes gjennom felles globale rettigheter og plikter.

 

Medlemslandene er forpliktet til å følge denne modell, og om den opprettholder sine funksjoner ut fra de nye målsettingene og etiske retningslinjer vil det anspore til at flere land søker medlemskap og ønsker å bli en del av denne nye modellen. Når de etiske retningslinjene etterleves i det praktiske liv og ikke bare på papiret, vil verden se at det blir en bedre plass å leve. Verdens land som ikke ønsker å være en del av denne modellen vil oppleve at de holdes utenfor da de ikke kan samarbeide med land som har etiske holdninger i all sin handling. Dette tvinger dem etter hvert til å endre styresett. Om ikke lederne personlig kommer til å gjøre dette, vil borgerne i dette landet begynne å kreve det.

 

Verdensrådet vil også aksjonere mot andre land som ikke er medlemsland når de ser at overgrep fra autoritære styrer skjer mot dets innbyggere. Når verdensrådet følger menneskerettighetene og pliktene kan de ikke unnlate å gripe inn i land som systematisk styrer på en totalitær og inhuman måte. På denne måten vil verdens utvikling skje raskere enn situasjonen har tillat tidligere da økonomiske gevinster og en separat menneskelig ånd styrte verden.

 

I verdensrådet skal alle medlemsland være forpliktet til å levere inn dokumentasjon om sitt lands styringsmodell og finansielle budsjett. Alle dokument skal være åpne for innsyn slik at en rettferdig og ærlig agenda hele tiden styrer valg og handlinger.

 

Verdensrådet og dens ledelse skal også etterprøves og stillinger skal ikke besittes av mennesker over lengre perioder. De skal byttes ut jevnlig for å forhindre at holdninger som ikke er i samsvar med de etiske retningslinjene får sette seg.

 

 

 

 

 

 

 

NYTT GLOBALT SKOLEFAG.

Det må innføres et nytt fag i skolen som er likeverdig fag som lesing, skriving og matematikk. Dette faget skal være et hovedfag gjennom hele den skolepliktige alder. Pensumet skal være likt over hele kloden for verdens elever. Dette faget skal ha fokus på menneskerettigheter, menneskeplikter, generelle holdninger og den nye verdensordningen som skal hjelpe og forebygge verdens lidelser.  Elevene skal trenes i selvstendig tenkning og trenes på å ha fokus på holdninger som styrker evnen til å ha maktpåvirkning og engasjement som et verdensmedlem. Holdninger som stimulerer til adskillelse skal forebygges gjennom dette faget. En ny bevissthet skal vokse frem; Vi og ikke vi og dem. Dette styrker menneskets felles ånd og øker jordens endringspotensial. Tortur, korrupsjon, forurensing og autoritære styringsmodeller må det undervises i slik at elevene ønsker å fjerne seg fra mekanikker og valg som fører til en slik deltagelse som verdensmedlem. Viktigheten av kunnskap for å forhindre korrupsjon gjennom eksempler på styresett og dens teknikker som har oppført seg autoritært og som har påført mennesker lidelse.

 

Nye generasjoner av barn med undervisning i disse nye globale holdninger vil etter hvert synes det er naturlig å lede verden på en klok og felles måte med helheten i fokus.

 

GLOBAL HJEMMESIDE.

Det skal opprettes en global hjemmeside der elevene kan ha en global kommunikasjon. Her skal det være mulig å dele informasjon om hvilke forhold som råder i hvert enkelt land, forslag til endringer og eksempler på hva som fungerer. Dette kan dreie seg om sosiale modeller, aktiv handling i nærmiljø, humanitære kriser og styringssystemer på topp nivå. Hvilken type påvirkningskraft grasroten har til disse og hvilke aktive handlinger som fungerer for å øke påvirkningskraften på en fredelig og sivilisert måte.

Denne hjemmesiden skal være knyttet til verdensrådet der info om alle medlemsland ligger ute og elevene kan ha en oversikt om hvert enkelts land styringssystem og hvilken modell det er bygget opp av. Her kan det legges ut oppgaver elevene til hvert enkelt land har gjort for å beskrive sitt land og hvordan det oppleves å være innbygger under et slikt styre.

 

Statsbudsjettene til hvert enkelt land er også offentliggjort her og den generelle levestandard for befolkningen belyses.

 

Hvilken rolle pressen har i sitt land og om deres rolle er i å belyse de nye verdiene. Hvordan pressen dekker sitt eget lands styringsmåte og om de er en fredelig kritisk røst om ikke styringsorganene utøver sin makt ut ifra etiske og moralske prinsipper.

 

Hvilken økonomisk interesse hvert spesifikt land har av å være samarbeidspartnere med andre land angående økonomiske anliggender skal være offentliggjort her. Da blir agendaen tydeliggjort og forklarer dette lands agenda gjennom sine handlinger mot et annet land. Unnlater de å gripe inn, eller om de overstyrer pga finansielle interesser blir da tydelig.

 

STIPEND ORDNINGER.

Arbeidet med å organisere, koordinere og drive en ny verdensordning krever et stort arbeid og mange medarbeidere. Derfor er det viktig å legge forholdene til rette slik at mennesker som vil arbeide for en trygg og god verden får muligheten til å bidra. Verdensrådet skal derfor finansiere en stipendordning som skal finansiere utdannelsen til søkere og muligheten skal være til stede for alle verdens borgere.

 

Når en elev er ferdig med skolepliktig alder og ønsker å utdanne seg innenfor verdensrådets organisasjon, skal det få dekket kostnadene for sin utdannelse gjennom verdensrådets utdannelsessystem. Det må opprettes stipend ordninger der de som ønsker å bidra i arbeidet med å sikre en god og tryggere verden, kan få muligheten til å gjennomføre sin utdannelse. Dette kan være en forpliktende avtale for begge parter der den som får dekket sin utdannelse inngår en avtale om å forplikte seg til å arbeide innenfor verdensrådets organisasjon i for eksempel 10 år. Om det oppstår situasjoner der en medarbeider må avbryte sitt arbeid innenfor den avtalte tiden den har forpliktet seg til å arbeide er muligheten tilstede for dette, men da kan deler av stipendet omgjøres til et lån som er rentefritt. Lånet beregnes ut fra hvor mye tid som er igjen av avtalen. Lånet regnes ut fra levestandard og økonomisk situasjon i det landet vedkommende er bosatt og skatter til. Ulike utdanninger kreves i et slikt verdensarbeid.

Det kan nevnes:

-helsepersonell

-lærere

-fredsbevarende styrker

-juridisk personell

-teknisk fagkyndige

-mennesker som utdannes i etikk og moral som menneskerettighetene/ pliktene

- presse

-koordinatorer innenfor organisasjon og ledelse

-økonomisk utdannelse som utdanner personell til bankvesen, børsmarked osv

-statsvitere

-pedagoger innenfor sosiale og traume områder. Fokus skal gå på å styrke selvverdet og egen kraft og makt påvirkning i eget liv.

 

En spesialgruppe opprettes som er stand by og klar for å overta et lands ledelse midlertidig om et lands styre blir avsatt. De skal rykke inn og lede landet inntil det gjennomføres et nytt valg av landets borgere ved demokratiske prinsipper. Personell som er spesialtrente skal også kunne bidra til å hjelpe slik at et demokratisk valg kan gjennomføres og et nytt statlig maskineri fungerer til å opprettholde en bærekraftig infrastruktur. Demokratiske styringsmodeller kan være forskjellige, men hovedprinsippet er at en autoritær ledelse med maktpåvirkning på grunn av egeninteresser skal forhindres.

 

En viktig faktor er at et slikt arbeid må til enhver tid ta hensyn til landets kulturelle særpreg slik at hjelp utenfra ikke blir en overstyring av andre kulturelle sedvaner og oppfattelser av hvordan livet skal leves. Livet kan leves på mange måter, men fellestrekket skal være like rettigheter og plikter når det gjelder etikk og moral som gir retten til en fri livsutfoldelse for borgerne. Derfor bør det utdannes mennesker i alle verdens hjørner slik at utdannet personell kan arbeide i sine områder. I begynnelsen av et slikt omfattende verdenssystem er noen områder i verden i mer behov for hjelp enn andre land og da spisser en inn fokus på utdannelse og personell inn mot slike områder. Dette gjelder også land som er mer utsatt for naturkatastrofer og klimaforandringer som truer livsvilkårene for et lands funksjon og livsvilkårene til disse lands borgere.

 

Holdningen til de som utdanner seg og arbeider innenfor det nye verdensrådets organisasjon skal ikke preges av at de er snille hjelpere og selvoppofrende, men at de er likemenn. De land og borgere som mottar hjelp skal ikke klient forklares, men styrkes i sin egen rolle. Bistand skal ikke gis på en slik måte at en styrker avmaktsfølelsen, men en styrking av selvverdet er målet. Derfor skal ikke de som rykker inn gi hjelp som passiviserer et land med dets borgere. Hjelpen som gis skal inkludere borgerne til å være med å bidra og samtidig få erfaring og utdannelse av dem som hjelper slik at hjelpen kan trekkes raskt ut fra de områder og land som er aktuelle.

 

TRANSPARENTE OG OFFENTLIGE REGNSKAP.

Korrupsjon er den faktoren foruten autoritære styrer som holder verden tilbake. Skal verden ha en mulighet til å endre seg til det bedre er det viktig å få bukt med korrupsjon. Det må bli en hovedregel at det er innsyn i alle regnskap. Dette gjelder småbedrifter til store organisasjoner, bankvesen og andre finansielle institusjoner så vel som de nasjonale budsjett. På denne måten forhindres levekårene for korrupsjon i verden.

 

Det er mange grunner til at dette er viktig. Er alle regnskap offentlige er det vanskelig for de som vanstyrer å få fortsette med legitimitet. Det vil da være naturlig at de som driver med korrupsjon mister sin makt og fordelingen av godene blir rettmessig fordelt med tiden. Behov for humanitær hjelp og bistand vil synke da styringen av land og organisasjoner vil miste muligheten til å stikke unna midler som rettmessig tilhører andre. Konkurranse vilkårene for diverse bedrifter vil også foregå på en rettmessig måte da kameraderi og lyssky forbindelser vil avsløres ved åpne dokumenter og regnskap. Om åpne regnskap er hovedregelen vil verdensrådet og folket vite hva som foregår og menneskelige fiendtlige holdninger avdekkes.

 

Muligheten for at mennesker med makt og penger skal kunne ta penger ut av organisasjoner og land og sette inn på hemmelige bankkonti vil også forhindres på denne måten.

 

Når et land samarbeider med store utenlandske konsern skal det ikke inngås avtaler der landets ressurser skal bringes ut av landet. De utenlandske samarbeidspartnerne skal kunne ta ut et prosentvis overskudd etter innsats, men ikke melke landet for ressurser. Avtaler skal inngås slik at landets befolkning skal nyte godt av utvinninger fra landets ressurser.

 

STATSLEDERE.

Det er ikke ønskelig med religiøse styringssett. Land skal styres fra etiske retningslinjer og disse er universelle og har ikke en sær tilhørighet i religiøse system. Å være leder av et land er ingen personlig oppgave for å høste hyllest og å utøve maktovergrep, men å lede et land skal oppfattes som en tjeneste-handling for folket. Muligheten for å styre et land skal skje gjennom faste perioder med utbytte av ledere slik at det kontinuerlig kommer nye ledere, for å forhindre at landet skal styres av uegnede ikke verdige personer. Muligheten for gjenvalg skal være tilstede, men bare gjennom demokratiske valg prinsipper. På den måten sikres egnede statsledere og borgerne og landets beste blir ivaretatt.

 

Verdensrådet skal gjennomføre aktiv handling mot land som ødelegger for fellesskapet og som ikke overholder de styrende menneskerettigheter og plikter. Det skal være en konsensus i verdensrådet og medlemsland at uegnede styrer skal avsettes. Økonomiske interesser til samarbeidsland skal ikke tillate at et land vanstyres. En midlertidig løsning med en reserve regjering innsatt av verdensrådet til det aktuelle landet innsettes til det er foretatt et demokratisk valg og et selvstyre er på plass. Verdensledere skal vurderes ut fra hva de gjør og ikke hva de sier.  De nye demokratisk valgte ledersystemer skal godkjennes og ha en prøveordning av verdensrådet, men også med bifall av landets borgere. Slik ivaretas et verdig styresystem. Dette fordrer til at folket må ta aktive valg og engasjerer seg i landets anliggender. Dette vil oppleves naturlig etter hvert da folket ser at det har en påvirkningskraft gjennom et nytt styringssystem og en felles menneskelig ånd der korrupsjon og overgrep mister sitt livs grunnlag.

 

Denne ordningen skal være av en rutine preget praksis som alle medlemsland i verdensrådet har godtatt. Når alle finansielle budsjett er offentlige vil det ikke være et hinder for at medlemsland legger ned veto for å forsikre sine økonomiske interesser til dette land som vurderes til å få en midlertidig regjering innsatt. Verdensrådet får en sterkere gjennomslagskraft når medlemsland handler ut fra etiske prinsipper og ikke økonomiske prinsipper som hovedregel.

 

Denne praksis skal følge en manual som verdensregjeringer er informert om og som medlemsland har samtykket til.

 

 

GLOBAL PRESSEDEKNING:

Et organisert presseorgan skal jevnlig rapportere hva som skjer i verden og operere under eget navn som for eksempel: Verdensøyet. De som arbeider der skal lønnes med tilskudd fra verdensrådet, men arbeider under ledende papirpresse og media generelt.

 

Jevnlig rapport om verdens tilstand sendes til verdensrådet og samlet og ny opplysning med linker legges ut på verdensrådet sin hjemmeside. Oppdateringer og nyheter om alle verdens land skal ligge på hjemmesiden. På den måten kan verdens befolkning ha løpende informasjon om verdens tilstand. Positive nyheter om tiltak som fungerer skal det også informeres om.

 

Mennesker på grasroten skal ha mulighet til å nå pressen på en enkel måte slik at forhold blir avdekket. Det skal være tilgjengelig i offentligheten kontaktinformasjon til representanter av Verdensøyet i alle verdens områder. De har undersøkelsesplikt og skal utøve objektiv pressedekning. På den måten sikres pressedekning uten maktpåvirkning og styring av noen lands ledende autoriteter. Er dette vanskelig i noen land skal andre land med bedre sikkerhet for sine ansatte overta dette ansvar.

Unnlater noen å rapportere byttes de ut med representanter som er villige til å utføre denne oppgaven. De medieorganer som tar denne oppgaven alvorlig øker sin legitimitet og presse etiske omtale.

 

 

Forfatteren:

Appellen ble publisert 2011-02-11. På samme dato ble det opprettet en hjemmeside med adressen www.wewillturn.com 

Denne hjemmesiden skal være tilgjengelig i noen år fra publiseringstidspunkt. Hva verdens befolkning og enkeltindivider velger å gjøre med appellen sitt innhold får stå for deres regnskap. Jeg har utført min oppgave og levert. Hva som kommer i kjølvannet av det er ikke opp til meg, men menneskenes valg og frie vilje. Hva menneskeheten velger som sin vei fremover, er opp til menneskehetens felles valg.

 

En ting jeg er sikker på er at de fleste av oss har håpet som gror om det gode om en rettferdig jord.